O nás

Znalecká kancelář

EQUITA je stále se rozvíjející společností, jejímž základem je kvalitní odborný tým, tým odborníků s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi, tým lidí, které baví oceňovat a je-li potřeba i řešit nestandardní úlohy.
Jsme firma složená z jednotlivců, kteří dohromady tvoří silný tým lidí se zkušeností s reálnou ekonomikou.

Náš tým

Společnost EQUITA je tvořena odborným týmem kvalifikovaných odborníků s mnohaletou zkušeností z oceňování a soudního znalectví. V našem sektoru služeb je rozhodujícím faktorem pro uplatnění se na trhu lidský potenciál. Lidské zdroje jsou tím nejcennějším aktivem, které naše společnost má. Maximální pozornost již tradičně věnujeme dalšímu vzdělávání.

Klienti

Našimi klienty jsou akcionáři, investoři, majitelé společností
developeři a investoři do nemovitého majetku
vedení společností, insolvenční správci
exekutoři, auditoři a daňoví poradci
advokáti, právních zástupci
státní správa, municipalita.

O společnosti

Základem společnosti EQUITA Consulting s.r.o. je kvalitní odborný tým, tým odborníků s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi.

Umíme využít znalosti a zkušenosti každého z nás, abychom Vám poskytli ty nejkvalitnější služby. Hledáme synergie a vnášíme do každého projektu svoji kreativitu, aby výsledek byl v souladu s Vaším očekáváním. To však neznamená, že si nezachováváme svou nezávislost, abychom Vám mohli poskytnout objektivní názory.

Hlavním předmětem naší činnosti je posuzování a oceňování většiny typů majetků. Naší výhodou je komplexní nabídka souvisejících služeb a úplný servis.

Jsme pro Vás partnerem, který zajistí Vaše potřeby a to jak vynucené právními předpisy České republiky a Evropské unie, tak i z důvodů řešení Vašich požadavků.

Disponujeme řadou zkušeností a rozumíme Vašim potřebám. Naše zkušenosti se též opírají o osobní zkušenosti našich soudních znalců a spolupracovníků. Tvoříme jednotný tým. V případě, že Váš projekt vyžaduje i další zabezpečení, jsme připraveni nabídnout Vám kompletní služby s tím, že doplníme náš tým o potřebné profese.

Naší předností je profesionální přístup nejen k hodnoceným majetkům. Při oceňování a posuzování nepoužíváme zjednodušující postupy a metody. Vždy se snažíme používat modely, které nejlépe postihují realitu a popisují nezjednodušeně makroekonomické i mikroekonomické prostředí. Samozřejmostí je ochrana důvěrných informací a dat našich klientů.

Náš tým

Společnost EQUITA je tvořena odborným týmem kvalifikovaných odborníků s mnohaletou zkušeností z oceňování a soudního znalectví. V našem sektoru služeb je rozhodujícím faktorem pro uplatnění se na trhu lidský potenciál. Lidské zdroje jsou tím nejcennějším aktivem, které naše společnost má. Maximální pozornost již tradičně věnujeme dalšímu vzdělávání. Soustavné vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků společnosti je prioritou a nezbytnou součástí našeho vysoce odborného zaměření.

Oceňování je týmová práce, kde není možné, aby jednotlivec měl dostatečné odborné zázemí ve všech potřebných oborech. Oceňování je o lidech, jejich osobnostech, hodnotách a zkušenostech.

Vedení a zázemí společnosti

Jednatelem společnosti je Leoš Klimt a Kateřina Minsterová. Řízením společnosti je pověřen Leoš Klimt. Asistentkou společnosti je Irena Štefková.

Oddělení oceňování nemovitostí

Ve skupině pro oceňování nemovitostí jsou zastoupeni soudní znalci a odborníci, kteří mají bohaté zkušenosti s oceňováním nemovitostí, staveb a jejich součástí.

Našimi experty na nemovitý majetek jsou:
Miroslava Valtová – vedoucí oddělení
Lucie Hellebrandová
Stanislav Bílek , autorizovaný inženýr, znalec
Vladislav Drozdzik, znalec
Martina Dvořáková
Ondra Holčapek
Šárka Horáková
Jan Jiráň, znalec
Petr Klas
Miroslav Kubů, znalec
Roman Lukáš, znalec
Martin Nykl, znalec
Petr Parma, znalec
Zuzana Pavlů, znalec
Štěpánka Tvrzníková, znalec

Našimi experty na stavební rozpočty jsou:
Pavel Novotný
Jiří Sedláček

Oddělení oceňování podniků a jejich aktiv

Oddělení je složeno z pracovníků s vysokoškolským vzděláním ekonomického směru, nedílnou součástí týmu je i spolupracující auditor a daňový poradce. Oddělení se specializuje na oceňování podniků, nehmotných majetků, pohledávek a výše škod.

Našimi experty na oceňování podniků a ostatních aktiv jsou:
Kateřina Minsterová – vedoucí oddělení
Andrea Barejová
Jitka Staňková
Uladzislau Piatakhin
Zdeněk Dvořák, auditor č. osv. 1351, daňový poradce č. 777

Oddělení oceňování movitých majetků

V oddělení pro oceňování movitých majetků jsou organizováni odborníci na oceňování technologií, strojů a vybavení, dopravních prostředků a ostatních movitých věcí.

Našimi experty na movitý majetek jsou:
Vítězslav Rázek, znalec
Eva Rázková, znalec
Tomáš Strouhal, znalec

Leoš Klimt

ředitel, jednatel společnosti

Leoš se věnuje řízení společnosti, oceňování ho baví a zajímá. Je pověstný svým nasazením zejména při řešení nestandardních a náročných projektů. Má rozsáhlé znalosti z oceňování majetků a řešení škod. Dlouhodobě spolupracuje s VŠE Praha, je členem redakční rady vědeckého časopisu VŠE – „Oceňování“. Je členem České komory odhadců majetku a držitelem certifikátu TEGoVA pro výkon profese odhadce pro oceňování majetku.

Kateřina Minsterová

vedoucí oceňování podniků a ostatních aktiv

Oceňování podniků je Kateřininou profesí i zájmem. Má též výborný přehled a zkušenosti z oceňování nehmotného majetku. Je neopomenutelným článkem v týmu při tvorbě oceňovacích strategií a postupů, také při uplatňování nároků našich klientů a vyčíslování škod.

Miroslava Valtová

vedoucí oceňování nemovitostí

Miroslava se věnuje především nemovitostem. Je expert s širokou znalostí nejenom českého nemovitostního trhu. Čerpá ze svého dlouholetého působení v oblasti oceňování nemovitostí.

Znalecká kancelář

Společnost EQUITA Consulting s.r.o. je znaleckou kanceláří zapsanou v seznamu znalců podle zákona č. 254/2019 Sb., Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech se znaleckým oprávněním podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 23.7.2008, č.j. 91/2008-OD-ZN/11 a ze dne 19.11.2020, č.j. MSP-135/2020-OINS-SZN/33, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví.

Obory znalecké činnosti:

Ekonomika

  • oceňování nehmotného majetku, majetkových a průmyslových práv, know-how
  • oceňování podniků, obchodních podílů, obchodního jmění společností
  • oceňování finančního majetku včetně cenných papírů a jejich derivátů
  • oceňování nemovitostí a staveb
  • oceňování movitého majetku
  • oceňování pohledávek a závazků
  • posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen, péče řádného hospodáře a dalších skutečností podle obchodního zákoníku
  • posuzování a přezkoumávání transferových cen
  • ekonomické a finanční analýzy, rozpočtování, kalkulace

Stavebnictví

  • vady a poruchy staveb

Máme rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s oceňováním a zpracováváním znaleckých posudků. Jako znalecký ústav jsme zpracovali přes pět tisíc znaleckých posudků zapsaných ve znaleckém deníku znaleckého ústavu. Znalecké posudky jsme zpracovávali především pro potřeby soudů, rozhodčích řízení, zpoplatnění daní a též v souvislosti s úkony podle zákonných norem.

Znalecké posudky byly zpracovány pro potřeby prodeje podniků a jejich částí, přezkoumání smlouvy o převodu podniku nebo jeho části, nájmu podniku nebo jeho části, sloučení, splynutí, rozdělení, změny právní formy a převodu jmění na společníka, vkladů do základního kapitálu, ocenění pro účely nabídky převzetí, stanovení ceny obvyklé, ocenění duševního vlastnictví (ochranné známky, know-how, obchodního jména apod.) a další.

Vzhledem k tomu, že se zabýváme výhradně oceňováním a činností znalecké kanceláře, nejsme žádným způsobem propojeni s klienty nebo s předměty ocenění a jsme nestranní a nezávislí při zpracování znaleckých posudků.

Obory činností podle mezinárodní klasifikace CPV jsou: 66171000-9, 66519500-6, 71312000-8, 71315400-3, 71318000-0, 71319000-7, 71326000-9, 71541000-2, 71631300-3, 79419000-4 a 79430000-7.

Respektujeme Vaše hodnoty

Zaměřujeme se na komplexní poradenství v oblasti majetku a na oceňování. Naše služby přinášejí růst Vašich podnikatelských aktivit, ale také mohou být podporou při obhajobě Vašich nároků. Naší doménou je oceňování a posuzování všech typů majetků.

Naše mise

EQUITA upevňuje svou pozici znalce a experta na oceňování a souvisejícího poradenství. Naše postupy práce jsou založeny na tradičních oceňovacích přístupech, výzvou jsou pro nás i nové netradiční způsoby přístupu k řešení problémů a k ocenění. V jednotlivých oceňovacích projektech postupujeme podle konkrétních potřeb s maximálním využitím odborných znalostí našich expertů.

Naše vize

Cílem EQUITY je získávat stále vyšší kredibilitu u stávajících a příchozích klientů, získávat status odborníka na oceňování i u orgánů veřejné moci. Snahou společnosti je více zdokonalovat vědomosti svých zaměstnanců a úroveň poskytovaných služeb. Je důležité orientovat se ve více oborech a umět poskytnout komplexní služby našim klientům.