Znalecká kancelář

Společnost EQUITA Consulting s.r.o. je znaleckou kanceláří zapsanou v seznamu znalců podle zákona č. 254/2019 Sb., Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech se znaleckým oprávněním podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 23.7.2008, č.j. 91/2008-OD-ZN/11 a ze dne 19.11.2020, č.j. MSP-135/2020-OINS-SZN/33, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví.

Obory znalecké činnosti:

Ekonomika

Stavebnictví

 • oceňování nehmotného majetku, majetkových a průmyslových práv, know-how
 • oceňování podniků, obchodních podílů, obchodního jmění společností
 • oceňování finančního majetku včetně cenných papírů a jejich derivátů
 • oceňování nemovitostí a staveb
 • oceňování movitého majetku
 • oceňování pohledávek a závazků
 • posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen, péče řádného hospodáře a dalších skutečností podle obchodního zákoníku
 • posuzování a přezkoumávání transferových cen
 • účetní evidence
 • ekonomické a finanční analýzy, rozpočtování, kalkulace.
 • vady a poruchy staveb

Máme rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti se zpracováváním znaleckých posudků. Náš tým, znalci  samostatně se podíleli na zpracování více jak 10.000 znaleckých posudků, především pro potřeby soudů, rozhodčích řízení, zpoplatnění daní a též pro potřeby státní moci.

Při zpracování znaleckých posudků nejsme žádným způsobem propojeni s klienty nebo s předměty ocenění a jsme nestranní a nezávislí.