Služby

Hlavním předmětem naší činnosti je oceňování a posuzování aktiv. Nabízíme Vám komplexní nabídku souvisejících služeb z oblasti oceňování a znaleckých posudků.

Nabízíme Vám znalosti, zkušenosti a schopnosti našich expertů a soudních znalců. Jsme pro Vás partnerem, který zajistí zcela Vaše potřeby a to jak z důvodu splnění zákonných povinností v České republice a Evropské unii, tak i z důvodů řešení Vašich požadavků.

Naši spolupracující znalci působí na českém trhu desítky let a disponují řadou zkušeností. To nám umožňuje rozumět Vašim potřebám. Spolupracujeme s advokáty, auditory a daňovými poradci, nabízíme Vám tak kompletní služby a jednoho partnera pro zastřešení Vašeho projektu.

Poskytujeme Vám nestranný názor a nezaujaté služby a zároveň Vám garantujeme absolutní ochranu Vašich důvěrných informací.

Vzhledem k tomu, že se zabýváme výhradně oceňováním a činností znaleckého ústavu, nejsme žádným způsobem propojeni s klienty nebo s předměty ocenění a jsme nestranní a nezávislí při zpracování znaleckých posudků.

Oceňování a posuzování

Podniky, cenné papíry, nehmotné majetky, movité majetky, nemovitosti, bankovní záruky, stavby…

Reálná aktiva

Oceňování a posuzování reálných aktiv je proces ve kterém s využitím odborných přístupů, metod a postupů, které respektují důvod zpracování ocenění nebo posouzení, je vyjádřen názor na hodnotu nebo stav majetku. S hodnotou souvisí i vlastnosti aktiva, které lze vyjádřit i samostatně odborným posudkem.

Náš tým poskytuje strategickou podporu pro investory a vlastníky v důležitých situacích, jako je financování, finanční výkaznictví, správa daní, obchodní plánování a výstavba, přechod vlastnictví a soudní spory. Náš tým chápe klíčové interní a externí hodnotové faktory a poskytuje pohled a profesionální názor na hodnotu aktiv a na jejich vlastnosti.

Nabízíme Vám naše dlouholeté zkušenosti s oceňováním a posuzováním majetků.

Vady a poruchy, rozpočtování

Jsme odborníky na posuzování staveb, profesionálně se zabýváme identifikací a řešením vad a nedodělků. Jsme připraveni poskytnout Vám naše služby a vypracovat znalecké posudky popisující vady a nedodělky staveb, řešící škody, které vznikly v souvislosti s vadou stavby.

Naši odborníci jsou připraveni zpracovat expertizy a znalecké posudky a zabezpečit Vám posouzení staveb obytných, občanských, dopravních, průmyslových, inženýrských a zemědělských. Provedeme posouzení vad a poruch staveb, zajistíme průzkum konstrukcí a jejich dokumentace a vyhodnotíme stav konstrukcí a případně provedeme návrh řešení problému. Provádíme supervizi stavebních projektů a jejich částí, jak pro samotné investory, tak i pro financující banky. Stanovujeme náklady na stavby, na  opravy porušených nebo vadných staveb, zhotovujeme položkové rozpočty. Nabízíme Vám podporu při stanovení výše vzniklé škody (újmy) jako podklad pro návrh na soudní řízení nebo pro mimosoudní vyrovnání.

Stavebnictví

Stavby, posouzení vad a poruch, posuzení stavebně – technického stavu, rozpočty…

Insolvence

Donec quam felis, ultricies nec eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Znalecké posudky v insolvenčním řízení

Máme rozsáhlé zkušenosti s procesy v insolvenčním řízení. Nabízíme Vám spolupráci znalce, partnera pro insolvenční soud, pro insolvenčního správce, pro veřitelský výbor, ale i pro úpadce ať již ve stádiu úpadku prohlášeného či hrozícího.
Provedeme ocenění majetkové podstaty a to nejenom obtížně ocenitelného majetku, ale i pro případ, že pohledávka věřitele je zajištěna majetkem dlužníka, nebo v případě prodeje dlužníkova podniku nebo celé majetkové podstaty jedinou smlouvou.
Je-li dlužníkův podnik provozován, zpracujeme ocenění pro potřeby reorganizace, v souladu s insolvenčním zákonem a v rozsahu potřebném pro rozhodování věřitelů při zvažování rizik spojených s uspokojením jejich pohledávek.

Litigace, podpora při soudních sporech a arbitrážích

Konflikt je přirozenou a snad i nezbytnou součástí každé změny. Podněcuje nás k zamyšlení a přehodnocení stávající situace, k uvolnění napětí a upravení našich vztahů. Některé konfliktní situace jsou těžko zvladatelné vlastními silami. Může jít o neshodu s dodavatelem, se zákazníkem, se státním orgánem nebo o celou řadu souvisejících sporných otázek.

Zpracováváme znalecké posudky v oboru ekonomika, ale i v oboru stavebnictví. Posuzujeme vady a nedodělky a stanovujeme škody a ušlý zisk a ostatní nároky vyplývající z nedodržení smluvních podmínek, nebo platných norem. Jsme připraveni poskytnout Vám podporu při obhajobě Vašich nároků ve sporu, provést nezaujaté posouzení. Pomůžeme vám v jakékoliv fázi celého procesu, ať se jedná o neformální jednání, soudní řízení, vyjednávání, nebo arbitráž.

Spory

Sporné řízení, terstní řízení, mimosoudní vyrovnání, srbitráž.

Oceňování podniků

Oceňování závodu jako celku
Oceňování části závodu
Oceňování nehmotného majetku
Oceňování pohledávek
Oceňování cenných papírů

Více...

Oceňování nemovitostí

Stanovení tržní hodnoty nemovitosti
Oceňování dle cenový předpisů
Oceňování pro financující partnery
Zhodnocení nemovitosti
Stanovení obvyklého nájemného
Oceňování investičních projektů
Kontrolní činnost při realizaci

Stavebnictví

Posuzování vad a nedodělků
Vyhodnocení stavu konstrukcí
Kontrola kvality a životnosti
Rozpočty
Slevy z ceny díla