Oceňování

EQUITA disponuje vysoce kvalitním týmem odborníků pro oceňování a posuzování reálných aktiv.

Oceňování je proces ve kterém s využitím odborných přístupů, metod a postupů, které respektují důvod zpracování ocenění, je vyjadřen názor na hodnotu. S hodnotou souvisí i vlastnosti aktiva, které lze vyjádřit i samostatně odborným posudkem.

Náš tým poskytuje strategickou podporu pro investory a vlastníky v důležitých situacích, jako je financování, finanční výkaznictví, správa daní, obchodní plánování a výstavba, přechod vlastnictví a soudní spory. Náš tým chápe klíčové interní a externí hodnotové faktory a poskytuje pohled a profesionální názor na hodnotu aktiv a na jejich vlastnosti.

Našim klientům jsme zvyklí poskytovat kompletní služby. Z toho důvodu pracujeme jako tým, jeho složení podléhá řešenému projektu. Prvotním úkolem je porozumění potřebám klienta, sestavení týmu a stanovení výsledné indikace.

Naše oceňovací služby jsou prováděny v souladu se všeobecně uznávanými oceňovacími normami a ocenění obsahuje postupy, které považujeme v daných okolnostech za nezbytné.

Obvykle používáme jednu nebo více ze tří oceňovacích přístupů pro účely ocenění. Důvod, proč používáme více než jednu metodu, je vytvoření vzájemně podporujících důkazů pro závěrečné ocenění. Konečný výběr metod je založen na kvalitě a kvantitě dostupných údajů potřebných pro jednotlivé metody a také na základě našeho odborného posouzení a našich zkušeností.

Výstupním dokumentem naší práce je písemný protokol o ocenění, je-li požadováno – znalecký posudek, zapsaný ve znaleckém deníku znaleckého ústavu EQUITA Consulting s.r.o.

V průběhu práce na oceňovacím projektu a i v závěru, komunikujeme s klientem. Vždy je klient seznámen s vývojem projektu. má možnost klást nám konkrétní otázky, teprve poté vydáme oficiální závěrečný písemný protokol. Splupráce s klientem však nekončí. Mnohdy je potřebné obhájit naše odborné názory i po vydání posudku.

Obchodní závod nebo jeho části

Prodej, koupě podniku. Fúze, akvizice, přeměny. Spory. Úpadek. Vyrovnání. Likvidace.

Ocenění podniku nebo jeho částí

Naše společnost disponuje vysoce kvalitním týmem odborníků pro oceňování podniků. Máme kvalitní zázemí a rozsáhlou databázi informací a při oceňování podniků využíváme řady zdrojů.

Našim klientům jsme zvyklí poskytovat kompletní služby. Z toho důvodu je oceňovací tým většinou složen z odborníků na oceňování, finančních analytiků a právníka.

Náš tým pro oceňování podniků poskytuje strategickou podporu pro podniky v jejich nejdůležitějších situacích, jako je financování, finanční výkaznictví, správa daní, obchodní plánování, přechod vlastnictví a soudní spory. Náš tým chápe klíčové interní a externí hodnotové faktory a poskytuje pohled a profesionální názor na hodnotu pro podporu našich klientů.

Podnik chápeme jako živý organismus, který je svým způsobem jedinečný. To vyžaduje i jedinečný přístup oceňovacího týmu. Prvotním úkolem je porozumění potřebám klienta a tím i stanovení výsledné indikace.

Ocenění pohledávek

Pohledávky patří mezi aktiva, můžeme je definovat jako právo subjektu na zaplacení určité peněžní částky, většinou plynoucí z dluhu. Jedná se o předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, ve kterém je věřitel oprávněn a dlužník povinen dluh vyrovnal. Pohledávka je oprávnění věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění.

Nabízíme Vám naše dlouholeté zkušenosti s oceňováním pohledávek, které se datují se vznikem potřeby oceňování pohledávek v České republice vyvolaném činností České konsolidační agentury. Při ocenění využíváme naše zkušenosti z oceňování ostatních aktiv, které většinou tvoří zajišťovací instrumenty.

Pohledávky

Cese. Spory. Úpadek. Vyrovnání. Likvidace.

Nehmotný majetek

Prodej, koupě. Nepeněžité vklady. Účetní evidence. Spory. Obchodní jednání.

Ocenění nehmotného majetku

Nehmotný majetek jsou takové formy majetku, které vedle fixního a oběžného majetku spolupůsobí při podnikání a přispívají, nebo se očekává, že v budoucnu přispějí k výdělečné schopnosti podniku. Nehmotný majetek existuje jako právo k tomuto majetku. Je výsledkem tvůrčí činnosti nebo dlouhodobé zkušenosti a znalosti.

Existuje řada nehmotných majetků, evidovaných nebo neevidovaných v účetní evidenci. Nejčastěji se setkáváme s ochrannými známkami, výsledky výzkumu a vývoje, softwarem, ocenitelnými právy jako jsou výrobně technické poznatky, know-how, licence a patenty a s goodwillem.

Goodwill je považován za těžko postižitelný pojem a má řadu definic. Zmiňme jednu, která říká, že goodwill je založen na překročení zisku: podnik, který má významný goodwill má pravděpodobně příjmy, které jsou vyšší než ty, které jsou zapotřebí k tomu, aby poskytovaly běžnou míru rentability ostatních částí podnikového majetku.

Naši odborníci zpracovávali řadu oceňovacích analýz nehmotných majetků. Nejčastěji se jednalo o ocenění ochranných známek, která dále sloužila našim klientům jako podklad pro strategické rozhodování. Standardně oceňujeme nehmotné majetky při ocenění podniků při použití ocenění metodou čístých aktiv (substanční metoda).

V posledních letech nehmotný majetek razantně nabývá na významu. Podle statistik nehmotný majetek reprezentuje okolo 80% veškerého firemního majetku. Tuto skutečnost si začal uvědomovat nejen management firem a akcionáři, ale reagovali na tuto změnu i některé účetní standardy. Pravidla US GAAP a IFRS uplatňují myšlenku, že nehmotný majetek může přispívat k výdělečné činnosti firmy bez toho, aby tím ztrácel svou hodnotu.

Posouzení transferových cen

V účetním výkaznictví sestavovaném v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví dochází k posunu od vykazování na bázi historických účetních hodnot (České účetní standardy) směrem k reálným hodnotám. Znamená to reálnější pohled na výkonnost jednotlivých společností, však zvýšené nároky na průkaznost vykázaných hodnot.
Zajistíme Vám správné vykázání komplikovaných vlastnických transakcí a efektivní možnost pravidelného přeceňování jednotlivých aktiv na reálnou hodnotu a to jak pro účely komplexních vlastnických transakcí (Purchase Price Allocation), tak i pro testy aktiv na snížení hodnoty a přeceňování dlouhodobých složek aktiv reálnou hodnotou.

Obecně se transferovou cenou rozumí cena, která je zrealizovaná za služby, zboží, nehmotný majetek apod. mezi společnostmi, které jsou spojené (v terminologii smluv o zamezení dvojího zdanění se používá pojem sdružené podniky). Tedy jde o cenu, která může být stanovená jinak, než na základě tržní poptávky a nabídky.
Princip tržního odstupu je uznávaný standard pro zacházení s transferovými cenami. Z důvodu spřízněnosti subjektů, které obchodují na intrakorporátním trhu je možné očekávat, že cena bude do určité míry těmito interními vztahy determinována a může se v konečném důsledku odlišovat od ceny, která by byla zrealizována ve srovnatelném obchodu avšak mezi nezávislými subjekty. Princip tržního odstupu stanovuje, že správci daně, mohou pro účely výpočtu daňových povinností upravit základ daně podniku. Při daňové kontrole tzv. důkazní břemeno leží, až na určité výjimky, na straně poplatníka.

IFRS a Transferové ceny

Účetní a daňová evidence. Spory.

Ocenění nemovitostí

Prodej, koupě. Zástavy. Financování. Nepeněžité vklady. Sporná řízení. Úpadek. Insolvence. Pojištění. Účetní a daňová evidence.

Ocenění nemovitostí a staveb

Nemovitý majetek měl a má zvláštní postavení vzhledem k ostatním majetkům hmotným. Jednak z důvodů konečné množiny nemovitých statků s ohledem na povrch zemské kůry, jednat tradičně představuje dlouhodobé aktivum. Při ocenění nemovitých věcí se zabýváme stavbou, nemovitostním trhem a také právy a povinnostmi, výnosy a užitky, které souvisejí s vlastnictvím nemovitosti.

Nabízíme Vám naše dlouholeté zkušenosti s oceňováním nemovitostí a staveb. Při naší práci se opíráme o detailní znalost lokálního nemovitostního trhu, která je podpořena zkušenostmi se zastupováním investorů při jejich investičních rozhodováních a z realizací investičních projektů. Aktivně se zabýváme stavebnictvím. To nám umožňuje opírat se v ocenění o naše znalosti z procesu výstavby, z posuzování vad a poruch staveb.

Zajišťujeme široké spektrum oceňování nemovitostí od komerčních, rezidenčních až po developerské projekty na území Evropské unie. Náš tým expertů na ocenění nemovitostí má podporu týmu na oceňování podniků, to nám umožňuje zpracovávat ocenění i pro specifické druhy nemovitostí, jako jsou například čerpací stanice, bioplynové stanice, sila ale i staveb fotovoltaických elektráren a jiné.

Ocenění zpracováváme pro jednotlivé projekty a i pro rozsáhlá nemovitostní portfolia.

Nejen pro podporu soudních rozhodnutí, ale i pro další potřeby, vypracovávají naši odborníci znalecké posudky dle, pro daný případ, platných prováděcích vyhlášek.